Vedtægter

for Fonden for Billige Boliger

 CVR-nr. 29 84 19 42

       Navn, stiftere og hjemsted.

§ 1  Fondens navn er Fonden for Billige Boliger (i disse vedtægter betegnet Fonden).

§ 2  Fonden er erhvervsdrivende.

§ 3  Fonden er stiftet af Akademisk Arkitektforening (CVR-nr. 62572310), Boligfonden KUBEN (CVR-nr. 74208312), KAB Fonden (CVR-nr. 11614132), Kooperationen (CVR-nr. 27861865) og DISfonden (CVR-nr. 56850228).

§ 4  Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

       Formål.

§ 5  Fondens formål er på almennyttigt grundlag at fremme udvikling og opførelse af boliger i danske byer – hovedsageligt billige boliger for husstande med almindelige indkomster. Fonden kan endvidere på almennyttigt grundlag støtte tilvejebringelse af gode boligforhold.

       Virksomhed.

§ 6  Fondens erhvervsmæssige aktivitet består i at opføre, sælge og administrere billige boliger. Fonden kan indgå aftaler med branchekyndige virksomheder om udførelsen af dele af Fondens aktiviteter og kan tillige stifte og indskyde kapital i virksomheder, der medvirker til fremme af Fondens virksomhed, og kan tillige drive finansieringsmæssig virksomhed i form af indskud, udlån, garantistillelse m.v., herunder for andelsboligkøberes forpligtelser, der er nødvendig for realisering af Fondens aktiviteter.

       Kapital og indtægter.

§ 7  Fondens grundkapital er kr. 1.250.000, der er fuldt indbetalt kontant.

Bestyrelsen skal sørge for, at grundkapitalen og en eventuel rådighedskapital anbringes med rimelig hensyntagen til værdiernes bevarelse i et anerkendt pengeinstitut eller i børsnoterede værdipapirer.

       Overskuddets anvendelse.

§ 8  I forbindelse med godkendelsen af årsrapporten afgør bestyrelsen, hvilken del af overskuddet – med tillæg af eventuelle henlæggelser fra tidligere år – der skal benyttes til fremme af Fondens formål.

Den del af overskuddet, der ikke benyttes til fremme af Fondens formål, kan efter bestyrelsens skøn henlægges til grundkapitalen eller overføres til næste regnskabsår til senere anvendelse, hvis en opsamling af overskud er nødvendig eller hensigtsmæssig for at opfylde Fondens formål.

Hvis grundkapitalen forhøjes – ved modtagelse af ydelser fra tredjemand eller gennem bestyrelsens beslutning – skal bestyrelsen foretage de heraf følgende nødvendige ændringer af vedtægterne og lade disse registrere.

       Bestyrelse.

§ 9  Bestyrelsen har den øverste ledelse af Fonden. 

        Sammensætning.

§ 10 Bestyrelsen består af 5-8 personer.

Følgende udpeger hver ét medlem:

Akademisk Arkitektforening

Boligfonden KUBEN

DISfonden

KAB Fonden

Kooperationen.

Stifterne udpeger i fællesskab en formand for bestyrelsen, der ikke behøver at være et af de af stifterne udpegede bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan endvidere supplere sig med indtil 3 medlemmer, repræsenterende sagkundskab, som måtte være af betydning for Fondens virksomhed.

Ingen der er fyldt 72 år kan udpeges eller genudpeges til Fondens bestyrelse.

        Funktionsperiode.

§ 11 Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmerne er fire kalenderår. Genudpegning kan finde sted.

1.januar 2019 skal DISfonden, KAB Fonden og Kooperationen have genudpeget et bestyrelsesmedlem. 1. januar 2021 skal Akademisk Arkitektforening og Boligfonden KUBEN have genudpeget et bestyrelsesmedlem.

De udpegede fonde og organisationer m.v. skal senest den 30. november før udløbet af en funktionsperiode meddele, hvem de har udpeget til bestyrelsen for de efterfølgende fire kalenderår. Hvis meddelelsen ikke foreligge rettidigt, kan bestyrelsen supplere sig, indtil meddelelsen fremkommer.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i funktionsperioden, udpeger den, der har udpeget den pågældende, et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af funktionsperioden. Anmeldelse heraf skal ske straks.

        Konstituering.

§ 12 Med mindre andet fremgår af nærværende vedtægter, konstituerer bestyrelsen sig selv.

        Indkaldelse.

§ 13 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Et bestyrelsesmedlem eller revisor kan kræve, at bestyrelsen indkaldes. 

        Quorum og afstemninger.

§ 14 Bestyrelsen er alene beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

Enhver beslutning skal for at være gyldig være tiltrådt af flere end halvdelen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes forfald næstformandens, stemme afgørende.

        Tilstedeværelse.

§ 15 Revisor har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen i den enkelte sag træffer anden bestemmelse.

Revisor har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for revisionen eller for aflæggelse af årsrapporten. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, hvis blot ét bestyrelsesmedlem ønsker det.

        Forhandlingsprotokol.

§ 16 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer og sendes til alle bestyrelsesmedlemmer. Hvis et bestyrelsesmedlem eller revisor ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har han ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

        Forretningsorden.

§ 17 Bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv i en forretningsorden.

        Tegningsregel.

§ 18 Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden i forening med næstformanden eller to bestyrelsesmedlemmer. Desuden tegnes Fonden af formanden og direktøren i forening eller af direktøren og to bestyrelsesmedlemmer i forening. 

         Honorar.

§ 19  Af Fondens indtægter kan der ydes bestyrelsesmedlemmer et rimeligt honorar. Bestyrelsen påser, at der ikke tillægges bestyrelsesmedlemmerne eller revisor andre ydelser end et honorar, som ikke overstiger, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og omfang. Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til de nævnte personer er ikke tilladt.

         Administrativ bistand.

§ 20 Bestyrelsen kan ansætte administrativ bistand, herunder en direktør, til at varetage den daglige ledelse af Fonden på grundlag af de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Bestyrelsen kan udarbejde en instruks om afgrænsning af de dispositioner, som administrator og/eller direktør kan træffe uden forudgående forelæggelse for bestyrelsen.

        Formueforvaltning, årsrapport og revision.

§ 21 Bestyrelsen vedtager retningslinjer for formuens forvaltning og placering.

Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Fondens forhold tilfredsstillende måde. Bestyrelsens formand skal sørge for, at Fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

§ 22 Fondens regnskabsår følger kalenderåret.

Fondens første regnskabsperiode løber fra stiftelsen til 31. december 2006.

§ 23 Bestyrelsen udpeger på det møde, hvor årsregnskabet forelægges til godkendelse, for ét år ad gangen en statsautoriseret revisor til at revidere årsrapporten.

§ 24 Bestyrelsen skal godkende årsrapporten.

        Vedtægtsændringer og opløsning.

§ 25 Ændring af vedtægterne, bortset fra §5 (her 2 Formål), kræver – ud over fondsmyndighedernes tilladelse – at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer derfor.

Ændring af vedtægternes §5 (her 2 Formål), og hvis Fondens formål ikke kan efterleves, eller opfyldelsen heraf er blevet åbenbart uhensigtsmæssig – beslutning om opløsning af Fonden, kræver – ud over fondsmyndighedens tilladelse – at ¾ af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer derfor.

Ved Fondens opløsning anvendes Fondens formue, efter at alle forpligtelser er opfyldt, til fremme af Fondens formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelser og med fondsmyndighedens tilladelse.

Godkendt af fondsmyndigheden den 29. april 2009.